Visit www.moblyng.com to make your own!

สวัสดี

ทักทาย, คิดถึง, ปีก, นางฟ้า, miss

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

เดือนพฤศจิกายน 2551

สัปดาที่1


วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2551


เวลา 08.30น
รายงานตัวเข้าฝึกงานกับหัวหน้าฝ่ายเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษางานที่ได้รับมอบหมาย
ติดสติกเกอร์ให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
และป้ายติดตามสถานที่ต่างๆในโรงพยาบาลป้ายที่ทำมีดังนี้
1.ป้ายระวังกำลังให้ยาเคมีบำบัดจำนวน 10 ป้าย
2.ป้ายมุมให้คำปรึกษา จำนวน 4 ป้าย พักทานข้าวกลางวัน


เวลา 13.00 น.
ตอนบ่ายทำงานที่ค้างต่อ
3.ป้ายเสริม 1-15 จำนวน1ชุด
4.ป้ายประตูปิด 24 ซม.โปรใช้ทางเดินหน้าตึก จำนวน 2 ป้าย
5.ป้ายแพทย์กำลังตรวจผู้ป่วย จำนวน 8 ป้าย


วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2551


เวลา 08.30 น
ทำงานที่ค้างในวันจันทร์ที่ผ่านมาในเรื่องของข้อปฏิบัติให้กับนักศึกษาพยาบาล 100 ชิ้น
งานของวันอังคารที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้
1. ทำนามบัตรบุคลากรพยาบาลจำนวน 50 ชิ้น
2. ทำป้ายโลกหัวใจ 7 ชิ้น
3. ทำป้ายสิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับจำนวน 2 ชิ้น
4. เครือบบัตรชิ้นงานที่ทำมาทั้ง 3 ชนิดเวลา


13.00 น.
เวลาบ่ายโมงทำนามบัตรบุรุษพยาบาลพร้อมเครือบบัตรจำนวน 100 ชิ้น


วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551เวลา 08.30
น.งานที่ได้รับมอมหมายชิ้นแรกของช่วงเช้าคือการพิมพ์รายชื่อวิทยากรที่มาอบรม
เรื่อง ทารกแรกเกิด จำนวน 2 ท่าน จากนั้นนำป้ายที่พิมพ์มาติดกับป้ายตั้งโต๊ะ ต่อมาพี่ที่ควบคุม
ฝ่ายโสตทัศนอุปกรณ์ได้มอบหมายให้กระผมไปดำเนินการถ่ายภาพวิทยากร
ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย และภาพบรรยากาศในการทำกิจกรรมในการอบรม
เมื่อเสร็จสิ้นจากการอบรมเรื่อง ทารกแรกเกิด
พี่ๆในหน่วยงานได้นำกระดาษที่ปริ้นสี ตั้งแต่ 1 ถึง 100 มาเคลือบ
จากนั้นนำมาตัดในขนาด 8 x 4 ซม.เป็นการเสร็จภาระกิจช่วงเช้า


เวลา 13.00 น. ช่วยพี่โอออกแบบป้ายเวรของแพทย์ในแต่ละวัน 1 ป้ายใหญ่
อาธิเช่นการจัดตัวอักษรให้สมดุลกันทั้ง ซ้าย ขวา
จากนั้นมีประชุมเรื่อง งบประมาณในการสร้างตึก 10 ชั้น
ในโรงพยาบาลและงานกีฬาสีของโรงพยาบาลราชบุรี ประชุมโดยการถ่ายทอดสด
ภายในโรงพยาบาลเพื่อให้ได้รับข่าวสารทั่วถึงกันภายในโรงพยาบาล
ส่วนงานที่ได้รับมอมหมายในครั้งนี้ คือการคุมเครื่องเสียง
ในการถ่ายทอดสด โดยการใช้มิกซ์ในการควบคุมเสียงในจการบรรยาย
และเสียงเพลงก่อนการประชุมแล้วช่วยพี่กมลควบคุมกล้อง VDO
ในการถ่ายทอดสดในโรงพยาบาล

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2551


เวลา 08.30 น
.งานที่ได้รับมอมหมายในช่วงเช้านี้ มีทั้งหมด 3 ชิ้นงาน
1. ทำป้ายโทรศัพย์จำหนวน 100 ชิ้น
2. ทำป้ายเหตุฉุกเฉินจำนวน 20 ชิ้น
3. ตัดแผ่น pudwood เป็นรูปค่ายกับรูปโซฟา จำนวน 80 ชิ้น
โดยมีมีขนาดที่แตกต่างกัน 3 ขนาด ขนาดที่ตัดมีดังนี้
15 x 5 ซ.ม 10 x 5 ซ.ม 5 x 5 ซ.ม 3 x 5 ซ.ม


เวลา 13.00 น.
นำแผ่นpudwood แบบบางมาหนึ่งแผ่น ใหญ่จากนั้นนำกาวร้อน
มาถากับแผ่น pudwood ที่เป็นรูปค่ายโซฟาที่ตัดไว้ 80 ชิ้นมาติดกับ
แผ่น pudwood แผ่นใหญ่ที่เตรียมไว้
ตัดตัวอักษรชื่อของ นายแพทย์ชาย แพทย์หญิง
วันที่ เดือน พ.ศ. ตัวเลข 1 - 31

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 น.
ทำงานที่ค้างในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาต่อ
1. นำแผน pudwood มาตัดเป็นรูป 4 เหลี่ยม ยาว 14 x 4 ซ.ม
9 x 4 ซ.ม 4 x 4 ซ.ม 2 x 4 ซ.ม จำนวน 80 ชิ้น
2. นำตัวอักษรที่ตัดไว้ใส่แผ่น pudwood ที่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม
โดยแผ่น pudwood ที่ยาว 14 x 4 ซ.ม เป็นชื่อของแพทย์
9 x 4 ซ.ม เป็นในส่วน ของเดือน
4 x 4 ซ.ม เป็นในส่วน ของพ.ศ
2 x 4 ซ.ม เป็นในส่วน ของตัวเลข


เวลา 13.00 น.
ในช่วงบ่ายนำแผ่น pudwood ที่ติดชื่อของแพทย์และตัวเลขเรียบร้อยแล้ว
มาติดกับแผ่น pudwood แผ่นใหญ่ตามแบบที่พี่คุมงานทำแบบไว้
จนสมบูรณ์แบบ สรุปงานที่ทำก็คือ ทำป้ายติดเวรของแพทย์ในแต่ละวัน

สัปดาที่2

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2551เวลา 08.30 น.ในเช้านี้งานชิ้นแรกเป็นการป้าย กีฬาสีของโรงพยาบาลราชบุรี โดยมีสี เหลือง สีฟ้า
สีชุมพู และ สีเขียว 1 ป้าย โดยมีขนาด 1 เมตร x 50 เซนติเมตร
งานชิ้นต่อมาเป้นการตัดสติกเกอร์ติดกับแผ่น Pudwood ที่มีขนาด 2 เมตร คูณ 80 เซนติเมตร
1 ป้าย


เวลา 13.00 น.งานในช่วงบ่ายเป็นการเขียนป้ายผ้า 2 ผืน ในหัวข้อเรื่องหยุดเบาหวานฯลฯ
ช่วยพี่ๆๆในห้องโสตฯลฯติดอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ VDO ผู้บริหารในโรงพยาบาลในหัวข้อ
กีฬาสีเชื่อความสามัคคีภายในโรงพยาบาล

วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 น. วันนี้ผมไม่ได้ไปฝึกงานครับเนื่องจากวันผมต้องมาเดินเรื่องสัญญาเงินกู้
และเปลี่ยนนามสกุลครับที่สำนักกิจที่มาหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับ

เวลา 13.00 น. ทำใบลากิจส่งให้กับสถานที่ฝึกงานและให้อจารย์ที่ปรึกษาเซ็นต์ครับ


วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 น. เช้าวันนี้ไม่ค่อยมีงานครับมีแค่ทำป้ายฟิวเจอร์บอรด์ 50 ป้าย
ในหัวข้อ นโยบาลการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลราชบุรี แค่นี้เองครับ

เวลา 13.00 น. เป็นนัดตัวเลขเลข1-120และเคลือบ 1 ชุด งานชิ้นต่อไป
เป็นการทำป้ายในหัวข้อ อตตฺนา โจทยตฺตานํ จงเตือนตนด้วยตนเอง 1 ชิ้น
และทำป้ายโทรศัพท์แจ้งเหตุ 50 ชิ้น ส่วนงานสุดท้ายของวันนี้ไปติดป้าย


วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 น. ทำชื่อพยาบาลและตำแหน่งของนางพยาบาลแต่บุคคลติดกับแผ่นป้ายไม้ 1 แผ่น
และใส้ติดกับแผ่น Pudwood 1 แผ่น ต่อตัดแผ่นPudwood 1 แผ่นใหญ่ให้กับพี่โอ
เพื่อทำแผนผังในการทำงานของนายแพทย์และแพทย์หญิงครับ

เวลา 13.00 น.บ่ายนี้ไม่มีงานชิ้นใหญ่เลยครับมีแค่ ทำป้ายถังใส้สารแต่ชนิดในห้องต่างๆ
ในโรงพยาบาล นับ 10 ป้ายครับ

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2551


เวลา 08.30 น. วันนี้ผมลากิจครับเพื่อไปรายงานตัวตามหมายเรียนทหารกองหนุนประจำปี 2552
เพื่อทำประวัติว่าปัจจุบันมีอาชีบอะไรอยู่และยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ร่างกายพร้อมที่จะเป็นทหารกองหนุน
หรือไม่

เวลา 13.00 น. เขียนสรุปใส่สมุดฝึกงานในแต่ละวันที่ยังไม่ได้เขียนสัปดาห์ที่ 3

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 น.เช้าวันนี้งานที่ได้รับมอมหมายเป็นการตัดป้ายผ้าขนาด 45 ซ.ม x 280ซ.ม
จำนวน 8 พืน และนำป้ายผ้าที่ตัดเสร็จแล้วมาเขียนโดยการนำผ้าที่ตัดมาติดกับผังหนังจากนั้น
นำแผ่นใสที่ปริ้นเป็นรูปแบบและบทความที่จะเขียนเป็นขาวดำมาฉายกับเครื่องฉายไปยังป้ายผ้า
ที่ครึงไว้จากนั้นก็ใช้ดินสอเขียนตามแบบ ที่พี่ให้มาเขียนทั้งหมด 8 แบบ
ในหัวข้อ sport day ที่มีชื่อประเภทของกีฬาที่จะมีการลงแข่งขัน

เวลา 13.00 น. ช่วงบ่ายเป็นการเขียนป้ายผ้าต่อครับ และลงสีพื้น

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2551


เวลา 08.30 น.เช้าวันนี้ก็เหมือนกับวันจันทร์ครับเป็นการเขียนป้ายผ้าที่ค้างไว้ 1 ผืนครับ
จากก็ช่วยพี่โอลงสีใส่ป้ายผ้า ส่วนสีที่ลงป้ายผ้ามีดังนี้ครับ สีแดง สีเหลือง สีเปลือกไข่ และ
สีขาวครับ

เวลา 13.00 น.ช่วงบ่ายก็เป็นการลงสีสันให้กับป้ายผ้าครับ


วันพุที่ 19 พฤศจิกายน 2551


เวลา 08.30 น.วันนี้ประมาณ 09.20 พีโอได้ให้ตัดป้ายผ้าสีขาวและสีเหลือง
ขนาด 4 เมตร 30 เซนติเมตร จำนวน 3 ผืน โดยตัดผ้าสีขาว 2 ผืน และ
ผ้าสีเหลือง 1 ผืน และนำผ้าที่ตัดเส็จแล้วมาติดกับผนังในห้องโสตโดยการ
ใช้เทปกาวติดกับผ้าและผนัง จากนั้นก็นำแบบที่จะนำมาเขียนป้ายผ้า
มาจากพีโอ โดยการปริ้นลงในแผ่นใสเป็นขาวดำ และนำแผ่นใส
มาวางกับเครื่องฉาย ฉายไปยังผ้าที่ครึงไว้และล่างตามแบบทุกประการ
งานที่ 2 ช่วยพีปัญญาติดตั้งอุปกรณ์ในการถ่ายภาพให้กับพนักงาน
ในโรงพยาบาล 3 ท่าน โดยเป็นเพศชาย 2 ท่าน เพศหญิง 1 ท่าน


เวลา 13.00 น. นำป้ายที่เขียนไว้วันจันทร์ และ วันอังคารที่ผ่านมา
ไปติดตามมุมต่างที่มีคนเดินผ่านไปผ่นมา จำนวน 8 ป้าย
เพื่อชี้แจงกำหนดการของประเภทกีฬาที่มีการลงแข่งขัน
งานที่ 2 เป็นการเคลือบบัตรเจ้าหน้าที่ ที่ถ่ายรูปไว้เมื่อเช้า
และรวมทั้งภาพที่ยังไม่ได้เคลือบจำนวน 8 ภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 น.ช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ 9.30 พีโอได้ให้ช่วยลงสีพืนสีขาว
ลงป้ายผ้าที่เป็นโลโกกีฬาภายในโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 4 ผืน ได้แก่ สี ขาว
สีเขียว สีชุมพู สีเหลือง ส่วนสีที่ใช้ลงป้ายผ้าคือสี ขาว สีแดง และสีน้ำเงิน
ส่วนงานที่2 เป็นการแก่งานป้ายชื่อนางพยาบาลของโรงพยาบาลที่เคยทำในสัปดาก่อนครับ

เวลา 13.00 น.ลงสีป้ายผ้าให้เสร็จครับ
วัน

ศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 น.เช้าวันนี้งานชิ้นแรกพีปัญญาให้นำกล้องถ่ายภาพไปถ่ายที่ห้องประชุม 1
ภาพที่ถ่าย ภาพป้ายการประชุม และภาพในห้องประชุม
งานชิ้นที่ 2 ตัดแผ่น พลาสวูด ขนาด 9 x 26 นิ้ว จำนวน 1 ป้าย ขนาด 12x26 นิ้ว 2ป้าย
10x26 นิ้ว 1 ป้าย 10x26 นิ้ว 2 ป้าย 11x 26 นิ้ว 1 ป้าย 12 x 26 นิ้ว 1 ป้าย
9x20 นิ้ว 15 ป้าย 20x 24 นิ้ว 2 ป้าย 5x 24 นิ้ว 1 ป้าย และ 4x 12 นิ้ว 1 ป้าย

เวลา 13.00 น. เป็นการตัดสติกเกอร์ตัวเลข 1 -70 สีน้ำเงินจำนวน 2 ชุดเพื่อมาติดกับสติกเกอร์
สีเหลือง จากนั้นก็ตัดตามส่วนที่กำหนดคือ 3 นิ้ว คูณ 2.5 นิ้ว
ไปเอางานกับโอที่เกี่ยวกับงานกีฬาโรงพยาบาลราชบุรี
เป็นป้ายเอ็นเจด 2 ป้าย และนำไปติดที่สนามข้างห้องเอ็กสเร จำนวน 2 ป้าย
ได้แก่ ป้ายกีฬาประจำสี 5 ป้าย และป้ายเอ็นเจด 1 ป้าย


สัปดาที่ 4

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2551


เวลา 08.30 น งานวันนี้เป็นการตัดกระดาษนามบัตรรายชื่อผู้เข้าอมรมวิชาแพทย์
และเครือบให้เรียบร้อยทั้งหมด 29 ชิ้น
งานชิ้นที่ 2 ตัดแผ่นพลาสวูด 30 แผ่น ขนาด 9 x 26 นิ้ว จำนวน 1 ป้าย
ขนาด 12x26 นิ้ว 2ป้าย10x26 นิ้ว 1 ป้าย 10x26 นิ้ว 2 ป้าย 11x 26 นิ้ว 1 ป้าย
12 x 26 นิ้ว 1 ป้าย 9x20 นิ้ว 15 ป้าย 20x 24 นิ้ว 2 ป้าย 5x 24 นิ้ว 1 ป้าย
และ 4x 12 นิ้ว 1 ป้าย และตัดสติกเกอร์มาติดตามหัวข้อที่พีโอให้ทำ
โดยใช้แผ่นสติกเกอร์สีแดง สีดำ สีน้ำเงิน

เวลา 13.00 น.ภาคบ่ายเป็นการเขียนป้ายผ้า 2 ผืน ในหัวข้อวันเอดส์โลก
1 ธันวาคม 2551 ( world alds day 2008 ) 1ป้าย
และเอดส์หยุดได้...ร่วมใจรักษาสัญญา Stop alds. Keep the Promise 1 ป้าย

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 น. ทำป้ายกิจกรรมที่ใช้ฟิวเจอร์ปอร์ดเป็นอุปกรณ์หลักคือ
ป้ายติดคำที่มีขนาด 150 เซนติเมตร คูณ 75 เซนติเมตร 1 ชิ้น จากนั้น
นำข้อความที่แพทย์นำมาและนำมาพิมพ์ตาม แล้วให้ที่ปริ้นสีมาติดกับฟิวเจอร์ปอร์ด
ขนาด 7 เซนติเมตร คูณ 15 เซนติเมตร 30 ป้าย


เวลา 13.00 น. เป็นการเขียนป้ายผ้าอีก 4 ป้าย ในหัวข้อวันเอดส์โลก
1 ธันวาคม 2551 ( world alds day 2008 ) 2 ป้าย
และเอดส์หยุดได้...ร่วมใจรักษาสัญญา Stop alds. Keep the Promise 2 ป้าย


วันพุที่ 26 พฤศจิกายน 2551

เวลา 08.30 น.งานชิ้นแรกเป็นในเรื่องของการเครือบบัตรผู้ไปประชุมวิชาการ
ที่อำเภอสวนผึ้ง งานที่2 ทำป้ายสติกเกอร์ในเรื่องการลดอาหารที่ไม่มีคุณค่า
4 ป้าย

เวลา 13.00 น.ไปถ่ายภาพที่ห้องการให้บริการและใหคำปรึกษาหน้าโรงพยาบาล
แทบสนามกีฬากับพีปัญญา งานที่ 2 เคลือบบัตรเข้าอบรมจำนวน 29 บัตร
วัน

พฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2551


เวลา 08.30 น.วันนี้งานชิ้นแรกเป็นการทำตารางมอบหมายงานประจำวัน
เวรบ่ายจันทร์ - ศุกร์ 2 ป้าย พร้อมเคลือบ
ทำป้ายโปรแกรมการแข่งขันกีฬาสามัคคี ปี2551 จำนวน 8 ป้าย
ขนาด 24 คูณ 36 นิ้ว พร้อมไปติดตั้ง

เวลา 13.00น. ทำป้ายสติกเกอร์หน่วยบริการลูกค้า ขนาด 50 คูณ 74 ซ.ม
ขนาด 4 ป้าย
เขียนป้ายผ้า โครงการถวายการตรวจ สุขภาพพระสงฆ์ จังหวัดราชบุรี
จำนวน 2 ผืน

วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551


เวลา 08.30 น.พีตั้มให้พวกผมไปติดป้ายเอ็กเจ็ดที่หน้าโรงพยาบาล
จำนวน 2 ป้าย คือ ป้ายพระพินาง และป้ายราชกาลที่ 9

เวลา 13.00 น.ทำป้ายสกอปอร์ด ขนาด 2 คูณ 1 เมตร จำนวน 1 ป้าย